Kontakt: Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av syv personer. Her sitter det en leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig, studentpolitisk koordinator og TU-leder.

Styret har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Ønsker du en av stillingene i hovedstyret? Send en åpen søknad til hr@studentunionen.no og nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.

Martine Elise Hansen

Leder

Tlf.: 971 14 082

leder@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Overordnede oppgaver
Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av Studentunionen er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at Studentunionen jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom Studentunionen og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

Myndighet
Leder har sammen med økonomiansvarlig tilgang på Studentunionen konti. Leder skal uttale seg på vegne av organisasjonen i pressen, medier o.l., i de tilfeller dette er ønskelig og/eller nødvendig.

Daglige oppgaver
Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.

Frida Sundbye

Nestleder

Tlf.: 469 53 818

nestleder@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar
Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i Studentunionen. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over Studentunionen sine medlemmer i alle utvalg. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.Nestleder har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader. Nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til blir Studentunionen fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

Overordnede oppgaver
Målet med vervet er å, sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder er referent på hovedstyrets møter. Nestleder er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn. Nestleder i Hovedstyret plikter å innkalle og gjennomføre møter med utvalgenes nestledere ved behov.

Daglige oppgaver
Nestleder skal arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og fra utvalg til Hovedstyret. Nestleder er referent på Hovedstyrets møter, samt utvalgsledermøtene. Han/hun er ansvarlig for å skaffe og holde møtereferater fra utvalgene.

Katrine Angela Haga

Pr- og kommunikasjonsansvarlig

Tlf.:

pr@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar
Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i Studentunionen. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over Studentunionen sine medlemmer i alle utvalg. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.Nestleder har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader. Nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til blir Studentunionen fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

Overordnede oppgaver
Målet med vervet er å, sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder er referent på hovedstyrets møter. Nestleder er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn. Nestleder i Hovedstyret plikter å innkalle og gjennomføre møter med utvalgenes nestledere ved behov.

Daglige oppgaver
Nestleder skal arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og fra utvalg til Hovedstyret. Nestleder er referent på Hovedstyrets møter, samt utvalgsledermøtene. Han/hun er ansvarlig for å skaffe og holde møtereferater fra utvalgene.

Miranda Agaton

Økonomiansvarlig

Tlf.: 980 10 630

okonomi@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar
Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Du har ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. I dette inngår blant annet store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells, Vinterfesten, Eksamensfesten og Into Campus.

Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og derfor ha god orden.

Overordnede oppgaver
Økonomiansvarlig skal føre Studentunionens hovedregnskap og fremlegge forslag til nytt budsjett hvert år, samt godkjenne budsjett og regnskap fra utvalgene.

Daglige oppgaver
Økonomiansvarliges daglige oppgaver er som følger:

  • Bilagsføring
  • Betaling av regninger
  • Kontoavstemning
  • Fakturering
  • Møter med økonomiavdelingen
  • Oppdatering av økonomiske retningslinjer
Ingvild Buvik Vibe

HR-ansvarlig

Tlf.: 468 78 154

hr@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar
HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunionen.

Overordnede oppgaver
HR-ansvarligsansvarlig har i samarbeid med nestleder hovedansvaret for rekrutteringen til utvalgene.

Daglige oppgaver
Det er HR-ansvarlig sin oppgave å sørge for at de aktive i Studentunionen har et godt arbeidsforhold, miljø og gode rutiner. Han/hun skal også utføre intervjurunder ved tiltredelse av nye utvalgsledere, samt sørge for å informere om daglige velferdstilbud og tiltak for studentene. I løpet av året vil HR-ansvarlig delta på Hovedstyret sine oppgaver, i tillegg til å planlegge rekrutteringsperioden sammen med Nestleder på våren og ved semesterstart på høsten.

Torgrim Lauritzen

Studentpolitisk koordinator

T:

E: stud.pol.oslo@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Studentpolitisk koordinator er leder Studentpolitikk utvalget

Ansvar
Studentpolitisk koordinator er leder ut for utvalget.

Overordnede oppgaver
Personen er bindeleddet utad til de andre organisasjonene i studentmiljøet. Studentpolitisk koordinator trenger ikke være partipolitisk aktiv. Det jobbes kun for å fremme studentenes sak.

Suksesskriterier
For å lykkes i stillingen er det viktig at en studentpolitisk koordinator er en aktiv og engasjert person. Man må se for seg scenarioer hvor en studentpolitisk koordinator skal representere høyskolen vår i store fora hvor andre skoler med mye makt også er representert. Den det gjelder må ikke være redd for å snakke høyt og tale i studentene ved Høyskolen Kristianias favør. Man må ikke være beskjeden med å få sin del av kaken.

Like viktig er det også å holde seg oppdatert på saker som omhandler studenter. For eksempel følge med på stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre nyheter som kan være interessant for studiehverdagen. Vi har uttrykket at det ikke er nødvendig å være partipolitisk aktiv, men å være interessert i politikk vil være en stor fordel.

Hanne Anyango Haaseth

Leder Tillitsutvalget

T: 922 54 393

E: leder.studentrepresentant@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Leder Tillitsutvalget er leder for tillitsutvalget (TU-ledelsen).

Ansvar
Som leder av TU-ledelsen og derav Tillitsutvalget ved Studentunionen er innehaverens primæroppgave å drifte Tillitsutvalget på en sunn måte. Dette innebærer å ha kontroll på utvalgets økonomi, aktiviteter og personell. Som leder skal innehaveren tilrettelegge forholdene for Studentrepresentantenes arbeid.

Overordnede oppgaver
Primæroppgaven som leder innebefatter å planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere de møter og aktiviteter som er satt for utvalget.

Daglige oppgaver
Lederens sekundæroppgaver å drive kontinuerlig oppfølging av studentrepresentantene, for å utvikle deres rolle som ledere for hvert institutt. Det er essensielt at lederen av TU-ledelsen opptrer på en troverdig, trygg og tillitsfull måte for studenter generelt, og studentrepresentantene spesielt. Som leder for Tillitsutvalget er man utsatt for svært mange problemstillinger i det daglige. Alt fra spørsmål om eksamen, til alvorlige hendelser. Som leder må man ha inngående kunnskap om skolens beredskapssystemer for studentene, være en tillitsfull person som studentene kan oppsøke.