Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av ti personer. Her sitter det en leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig samt fagansvarlige for hvert institutt.
Styret har ansvaret for at SHK blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift. 

 

Håkon Tveito

Leder

Tlf.: 992 29 307

leder@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: Leder i Hovedstyret har det overordnede ansvar for at SHK fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften i SHK gjennomføres i henhold til vedtektene. Leder er sammen med økonomiansvarlig, økonomisk ansvarlig for SHK. Leder skal også sørge for å ivareta SHKs politiske interesser – både lokalt og nasjonalt. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

Overordnede oppgaver: Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av SHK er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at SHK jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom SHK og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd.

Daglige oppgaver: Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.

Emilia Sundblom

Nestleder

Tlf.: 920 87 303

nestleder@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i SHK. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over SHK sine medlemmer i alle utvalg. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.
Nestleder har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader. Nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til SHK blir fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

Overordnede oppgaver: Målet med vervet er å, sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder er referent på hovedstyrets møter. Nestleder er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn. Nestleder i Hovedstyret plikter å innkalle og gjennomføre møter med utvalgenes nestledere ved behov.

Daglige oppgaver: Nestleder skal arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og fra utvalg til Hovedstyret. Nestleder er referent på Hovedstyrets møter, samt utvalgsledermøtene. Han/hun er ansvarlig for å skaffe og holde møtereferater fra utvalgene.

Nathalie Bøhn-Lie

Pr- og kommunikasjonsansvarlig

Tlf.: 940 53 650

pr@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: PR- og kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret for å profilere SHK internt og eksternt i henhold til profilhåndbok og i samarbeid med Markedsansvarlig. Han/hun opprettholder og utvikler gode kommunikasjonskanaler mellom Hovedstyret, utvalgene og studentene Høyskolen Kristiania. Han/hun har også ansvaret for å profilere SHK gjennom de ulike informasjons- og kommunikasjonskanalene. PR- og kommunikasjonsansvarlig skal godkjenne all kommunikasjon hvor SHK er hovedavsender eller medaktør. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av SHK sin logo i henhold til profilhåndboken. Retningslinjer for visuell profilering settes av PR- og kommunikasjonsansvarlig i samråd med SHK sitt Hovedstyret. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av SHKs logo i henhold til profilhåndboken.

Overordnede oppgaver: PR- og kommunikasjonsansvarlig skal sørge for å opparbeide gode kommunikasjons- og profileringskanaler for SHK. Han/hun er kontaktperson for alle utvalgene som driver profileringsarbeid. Han/hun skal også arbeide kontinuerlig med profilhåndboken og det visuelle uttrykket organisasjonen har både utad og innad. PR- og Kommunikasjonsansvarlig skal også lage kommunikasjonsplaner og til en hver tid ha kontroll på kommunikasjonskanalene i organisasjonen. Han/hun er leder i kommunikasjonsavdelingen.

Daglige oppgaver: PR- og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for at all form for kommunikasjon fra SHK til enhver tid er oppdatert og følger profilhåndboken. All informasjon/kommunikasjon som skal til medlemmene eller eksterne aktører, skal godkjennes av PR- og Kommunikasjonsansvarlig. Alt av grafiske løsninger og visuell kommunikasjon skal også godkjennes hos ham/henne.

June Kimiko Ludvigsen

Markedsansvarlig

Tlf.: 928 11 720

marked@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi organisasjonen faglig og økonomisk vinning. Det betyr at markedsansvarlig skal være bindeleddet mellom næringslivet og studentene, utenfor arrangementer i regi av SHK. All kontakt med eksterne aktører utenfor arrangementer i regi av SHK, skal koordineres av markedsansvarlig i Hovedstyret.

Overordnede oppgaver: Markedsansvarlig skal skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og skal regelmessig følges opp. Markedsansvarlig har det overordnede ansvaret Markedsavdelingen. Markedsansvarlig plikter å informere medlemmer i Hovedstyret, Markedsavdelingen og utvalgslederne kontinuerlig. Markedsansvarlig er ansvarlig for markedsplasser på skolen, og plikter til enhver tid å sørge for deres drift. Han/hun er leder for markedsavdelingen.

Daglige oppgaver: Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Markedsansvarlig og PR- og kommunikasjonsansvarlig samarbeider om å overholde SHKs profilering internt og eksternt. Markedsansvarlig plikter å holde CRM-systemet oppdatert til enhver tid.

Miranda Agaton

Økonomiansvarlig

Tlf.: 980 10 630

okonomi@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Du har ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. I dette inngår blant annet store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells, Vinterfesten, Eksamensfesten og Into Campus. Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og derfor ha god orden. I tillegg til dette skal du være en leder for ditt utvalg og må derfor ha egenskapene til dette.

Overordnede oppgaver: Økonomiansvarlig skal føre SHKs hovedregnskap og fremlegge forslag til nytt budsjett hvert år, samt godkjenne budsjett og regnskap fra utvalgene. Han/hun er ansvarlig for økonomiavdelingen.

Daglige oppgaver:

  • Bilagsføring
  • Betaling av regninger
  • Kontoavstemning
  • Fakturering
  • Møter med økonomiavdelingen
  • Oppdatering av økonomiske retningslinjer
Nora Karlsen

HR-ansvarlig

Tlf.: 950 05 747

hr@studentunionen.no

Se stillingsbeskrivelse

Ansvar: HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunion.

Overordnede oppgaver: HR-ansvarligsansvarlig har i samarbeid med nestleder hovedansvaret for rekrutteringen til utvalgene.

Daglige oppgaver: Det er HR-ansvarlig sin oppgave å sørge for at de aktive i Studentunionen har et godt arbeidsforhold, miljø og gode rutiner. Han/hun skal også utføre intervjurunder ved tiltredelse av nye utvalgsledere, samt sørge for å informere om daglige velferdstilbud og tiltak for studentene. I løpet av året vil HR-ansvarlig delta på Hovedstyret sine oppgaver, i tillegg til å planlegge rekrutteringsperioden på våren og ved semesterstart på høsten.

Stian Vik

Studentpolitisk koordinator

T: 418 21 261

E: stud.pol.oslo@studentunionen.no

Olav Eknes Slotsvig

Leder TU

T: 988 08 086

E: leder.studentrepresentant@studentunionen.no