Stillingsbeskrivelser: Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av syv personer. Her sitter det en leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig, studentpolitisk koordinator og TU-leder.

Styret har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Ønsker du en av stillingene i hovedstyret? Send en åpen søknad til hr@studentunionen.no og nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.


Leder

Overordnede oppgaver
Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av Studentunionen er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at Studentunionen jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom Studentunionen og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

Myndighet
Leder har sammen med økonomiansvarlig tilgang på Studentunionen konti. Leder skal uttale seg på vegne av organisasjonen i pressen, medier o.l., i de tilfeller dette er ønskelig og/eller nødvendig.

Daglige oppgaver
Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.


Nestleder

Ansvar
Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i Studentunionen. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over Studentunionen sine medlemmer i alle utvalg. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.Nestleder har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader. Nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til blir Studentunionen fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

Overordnede oppgaver
Målet med vervet er å, sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder er referent på hovedstyrets møter. Nestleder er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn. Nestleder i Hovedstyret plikter å innkalle og gjennomføre møter med utvalgenes nestledere ved behov.

Daglige oppgaver
Nestleder skal arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og fra utvalg til Hovedstyret. Nestleder er referent på Hovedstyrets møter, samt utvalgsledermøtene. Han/hun er ansvarlig for å skaffe og holde møtereferater fra utvalgene.


Økonomiansvarlig

Ansvar
Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Du har ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. I dette inngår blant annet store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells, Vinterfesten, Eksamensfesten og Into Campus.

Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og derfor ha god orden.

Ved spørsmål rundt stillingen kontakt nåværende økonomiansvarlig Miranda Agaton eller HR@studentunionen.no.

Overordnede oppgaver
Økonomiansvarlig skal føre Studentunionens hovedregnskap og fremlegge forslag til nytt budsjett hvert år, samt godkjenne budsjett og regnskap fra utvalgene.

Daglige oppgaver
Økonomiansvarliges daglige oppgaver er som følger:

  • Bilagsføring
  • Betaling av regninger
  • Kontoavstemning
  • Fakturering
  • Møter med økonomiavdelingen
  • Oppdatering av økonomiske retningslinjer

PR- og Kommunikasjonsansvarlig

PR- og Kommunikasjonsansvarlig er leder for Kommunikasjonsutvalget.

Ansvar
PR- og kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret for å profilere Studentunionen internt og eksternt i henhold til profilhåndbok og i samarbeid med Markedsansvarlig. Han/hun opprettholder og utvikler gode kommunikasjonskanaler mellom Hovedstyret, utvalgene og studentene Høyskolen Kristiania. Han/hun har også ansvaret for å profilere Studentunionen gjennom de ulike informasjons- og kommunikasjonskanalene. PR- og kommunikasjonsansvarlig skal godkjenne all kommunikasjon hvor Studentunionen er hoved avsender eller medaktør. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av Studentunionen sin logo i henhold til profilhåndboken. Retningslinjer for visuell profilering settes av PR- og kommunikasjonsansvarlig i samråd med Studentunionen sitt Hovedstyret. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av Studentunionens logo i henhold til profilhåndboken.

Overordnede oppgaver
PR- og kommunikasjonsansvarlig skal sørge for å opparbeide gode kommunikasjons- og profileringskanaler for Studentunionen. Han/hun er kontaktperson for alle utvalgene som driver profileringsarbeid. Han/hun skal også arbeide kontinuerlig med profilhåndboken og det visuelle uttrykket organisasjonen har både utad og innad. PR- og Kommunikasjonsansvarlig skal også lage kommunikasjonsplaner og til en hver tid ha kontroll på kommunikasjonskanalene i organisasjonen. Han/hun er leder i kommunikasjonsavdelingen.

Daglige oppgaver
PR- og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for at all form for kommunikasjon fra Studentunionen til enhver tid er oppdatert og følger profilhåndboken. All informasjon/kommunikasjon som skal til medlemmene eller eksterne aktører, skal godkjennes av PR- og Kommunikasjonsansvarlig. Alt av grafiske løsninger og visuell kommunikasjon skal også godkjennes hos ham/henne.Det samme gjelder alt av grafiske løsninger og visuell kommunikasjon.


HR-ansvarlig

Ansvar
HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunionen.

Overordnede oppgaver
HR-ansvarligsansvarlig har i samarbeid med nestleder hovedansvaret for rekrutteringen til utvalgene.

Daglige oppgaver
Det er HR-ansvarlig sin oppgave å sørge for at de aktive i Studentunionen har et godt arbeidsforhold, miljø og gode rutiner. Han/hun skal også utføre intervjurunder ved tiltredelse av nye utvalgsledere, samt sørge for å informere om daglige velferdstilbud og tiltak for studentene. I løpet av året vil HR-ansvarlig delta på Hovedstyret sine oppgaver, i tillegg til å planlegge rekrutteringsperioden sammen med Nestleder på våren og ved semesterstart på høsten.


Studentpolitisk koordinator

Eksternansvarlig er leder i Studentpolitikk utvalg.

Overordnede oppgaver

Som eksternansvarlig har man hovedansvar for å koordinere arbeidet med å fremme Studentunionen sin politikk ovenfor eksterne organisasjoner og fora, samt samarbeide med tillitsutvalget og styret for å fremme SHKs politikk innad på skolen. Som eksternansvarlig skal du være delegasjonsleder for Høyskolen Kristianias delegasjon til Norsk Studentorganisasjons landsmøte.

Suksesskriterier

For å lykkes i stillingen er det viktig at eksternansvarlig er en aktiv og engasjert person. Man må se for seg scenarioer hvor en skal representere høyskolen vår i store fora hvor andre skoler med mye makt også er representert. Den det gjelder må ikke være redd for å snakke høyt og tale i studentene ved Høyskolen Kristianias favør. Man må ikke være beskjeden med å få sin del av kaken.

Like viktig er det også å holde seg oppdatert på saker som omhandler studenter. For eksempel følge med på stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre nyheter som kan være interessant for studiehverdagen. Det er ikke nødvendig å være partipolitisk aktiv, men å være interessert i politikk vil være en stor fordel. Gjennom denne stillingen vil man få god kunnskap om Velferdstinget i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon, samt politiske prosesser og påvirkningsarbeid.

 


Leder Tillitsutvalget

Leder Tillitsutvalget er leder for tillitsutvalget (TU-ledelsen).

Ansvar
Som leder av TU-ledelsen og derav Tillitsutvalget ved Studentunionen er innehaverens primæroppgave å drifte Tillitsutvalget på en sunn måte. Dette innebærer å ha kontroll på utvalgets økonomi, aktiviteter og personell. Som leder skal innehaveren tilrettelegge forholdene for Studentrepresentantenes arbeid.

Overordnede oppgaver
Primæroppgaven som leder innebefatter å planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere de møter og aktiviteter som er satt for utvalget.

Daglige oppgaver
Lederens sekundæroppgaver å drive kontinuerlig oppfølging av studentrepresentantene, for å utvikle deres rolle som ledere for hvert institutt. Dette fordrer til at lederen av TU-ledelsen opptrer på en troverdig, trygg og tillitsfull måte for studenter generelt, og studentrepresentantene spesielt. Som leder for Tillitsutvalget er man utsatt for svært mange problemstillinger i det daglige. Alt fra trivielle spørsmål om eksamen, til alvorlige hendelser. Som leder må man ha inngående kunnskap om skolens beredskapssystemer for studentene, være en tillitsfull person som studentene kan oppsøke.