Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av fire personer. Leder, nestleder, økonomiansvarlig, og HR-ansvarlig.

Styret har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Ønsker du en av stillingene i hovedstyret? Send en åpen søknad til rekruttering@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.


Leder

Stillingen som leder av Studentunionen innebærer at du har det overordnede ansvaret for organisasjonen, du vil fungere som ansiktet utad og vil ved arrangementer ofte holde foredrag eller taler. Som leder har man ansvaret for at hovedstyret lager en overordnet strategi og en handlingsplan som vil fungere som en veiviser for Studentunionen gjennom året. 

Daglig har leder ansvaret for å gjennomføre ukentlige møter med Hovedstyret, Utvalgsledere og felles samlinger med alle aktive i Studentunionen. I tillegg til møter med representanter fra skolen og administrasjonen. Leder fungerer som et bindeledd mellom Studentunionen og Høyskolen Kristiania og er en studentrepresentant i HK styret.

Leder har sammen med økonomiansvarlig ansvar og tilgang på Studentunionens kontoer og økonomi. I tilfeller det er nødvendig eller ønskelig vil leder uttale seg på vegne av Studentunionen i pressen og ulike medier. Leder skal så langt det er mulig være tilgjengelig for hele organisasjonen.

Som Leder av Studentunionen bør du være strukturert, løsningsorientert og se viktigheten av studentvelferd. Du bør også ha en høy arbeidsmoral, være villig til å ta på deg nye oppgaver gjennom året, og ikke være redd for endring. I tillegg bør du være utadvendt, ambisiøs og trives med å ta avgjørelser og lede Studentunionen i en felles retning.


Nestleder

Stillingen som nestleder er en av de mest allsidige og krevende i Studentunionen, og krever derfor god struktur. I tillegg til å være leder sin stedfortreder og hjelpende hånd, har man også ansvar for å sende ut innkallinger til alle møter for Hobedstyret og Utvalgslederne. I tillegg har man varierte oppgaver gjennom året, blant annet å arrangere oppstartstur for nye medlemmer på høsten og bistå HR-ansvarlig med rekruttering og onboarding, for å nevne noen. 

Som en meget fleksible stilling i Hovedstyret kreves en tilpasningsdyktighet samt en planmessig tilnærming til oppgavene. Man vet aldri hva man må ta tak i av uventede saker hver uke, så det er viktig å møte enhver oppgave med stå-på vilje, og alltid være klar for å ta i et ekstra tak!


Økonomiansvarlig

I stillingen som økonomiansvarlig har du det overordnede ansvaret for hele organisasjonens økonomi og skal ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. Du skal fremlegge forslag til nytt budsjett for hele organisasjonen og for alle utvalg hvert år, samt følge opp regnskapet fra utvalgene og organisasjonen som helhet. Det er derfor viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og ha god orden.

Som økonomiansvarlig har du ansvar for betaling av regninger, sende ut fakturaer og må til enhver tid holde seg oppdatert på organisasjonens økonomiske status. I tillegg til dette følger man også opp Studentunionens eksterne regnskapsbyrå og holder dem oppdatert med alle bilag. Dette er en spennende og krevende stilling og du må derfor trives med å ha et stort ansvar og holde deg oppdatert på organisasjonen som helhet.


HR-ansvarlig

Stillingen som HR-ansvarlig er både krevende, givende og spennende på samme tid! I dette vervet har du blant annet ansvar for Studentunionens rekrutterings- og onboardingsprosess, personalsaker og organisasjonens internkommunikasjon. Gjennomgående i perioden vil du aktivt jobbe med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, gode rutiner og effektive arbeidsmetoder. Du vil være en viktig brikke i videreutviklingen av Studentunionens kultur.

Som HR-ansvarlig besitter du ofte sensitiv informasjon og er megler i konfliksaker. Det ønskes derfor at du innehar god perspektivbevegelighet og integritet i ditt arbeid.