Hovedledelsen Oslo

Ledelsen ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) i Oslo består av en hovedledelse, og et hovedstyret.

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av; Leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder, økonomiansvarlig og HR -ansvarlig. Hovedledelsen består av; Driftskoordinator, næringslivskoorinator og sosialkoordinator sammen med hovedstyret.

Hovedledelsen har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Ledelsen har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Ønsker du en av stillingene i hovedledelsen? Send en åpen søknad til rekruttering@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.

Hovedledelsen

Hovedledelsen

Kristoffer Egset

Leder leder@studentunionen.no

Leder i Hovedstyret har det overordnede ansvar for at SHK fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften i SHK gjennomføres i henhold til vedtektene. Leder er sammen med økonomiansvarlig, økonomisk ansvarlig for SHK. Leder skal også sørge for å ivareta SHKs politiske interesser – både lokalt og nasjonalt. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.
Hovedledelsen

Aleksandra Halvari Hoel

Organisatorisk Nestleder nestleder@studentunionen.no

Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i Studentunionen. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over Studentunionen sine medlemmer i alle utvalg.
Hovedledelsen

Andrine Breiner Johansen

Politisk Nestleder politisknestleder@studentunionen.no

Politisk Nestleder arbeider for å utarbeide, styrke og fronte Studentunionen sin politikk. Han/hun tar del i aktuelle arenaer og representere Studentunionen på en best mulig måte. Politisk Nestleder jobber aktivt opp mot ledelsen på skolen, men også ut mot andre høyskoler og universiteter, velferdstinget i Oslo for å gjøre studietilværelsen for Høyskolen Kristiania sine studenter best mulig. politisknestleder@studentunionen.no
Hovedledelsen

Vegard Kristoffersen

Økonomiansvarlig okonomi@studentunionen.no

Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Økonomiansvarlig har ansvar for store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells, Eksamensfesten og Into Campus.
Hovedledelsen

Martine Wiese Ringsrød

HR Ansvarlig HR@studentunionen.no

HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunion.
Hovedledelsen

Andreas Ingemundsen

Driftskoordinator driftkoor@studentunionen.no

Driftskoordinator har det overordnede ansvaret for PR- og kommunikasjon- og markedsavdelingen. Vedkommende er i tillegg stabsansvarlig for kontrollkomiteen under generalforsamligen. Driftskoordinator har ansvar for flyt i systemer og nettsider.
Hovedledelsen

Madelen Nylund

Sosialkoordinator soskoor@studentunionen.no

Sosialkoordinator har det overordnede ansvaret for det sosiale med SHK og har ansvar for Event, Into Campus, Idretten og Hvelet. Vedkommende er i tillegg stabsansvarlig for into-campus.
Hovedledelsen

Felix Lillejord

Næringslivskoordinator naeringslivskoor@studentunionen.no

Sosialkoordinator har det overordnede ansvaret for jarriereutvalget, linje- og interesseutvalget og foreningsdagene. Vedkommende har ansvar for stab og rekruttering til disse arrangementene.