Into Campus

Into Campus er utvalget som arrangerer oppstartsuken for alle nye studenter ved Høyskolen Kristiania. Her får du mulighet til å bli kjent med skolen, medstudenter og forelesere, samt at du får oppleve alt fra konserter og aktivitetsdager til Into Campus er utvalget som arrangerer oppstartsuken for alle nye studenter ved Høyskolen og Fagskolen Kristiania. Her får du mulighet til å bli kjent med skolen, medstudenter og forelesere, samt at du får oppleve alt fra konserter og aktivitetsdager til teambuilding.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2021 kan du fylle ut søknadsskjema her.

Leder

Som leder av Into Campus har man det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av hele fadderuken ved Høyskolen Kristiania. Man er ansvarlig for at fadderuken gjennomføres i tråd med Studentunionens og skolens retningslinjer. Som leder har du ansvar for at alle andre i utvalget gjennomfører de arbeidsoppgaver som de er tildelt i planleggingen av fadderuken, og under selve gjennomføringen av uken.

Som leder står du også ansvarlig for at fadderuken er økonomisk gjennomførbar. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret, og andre utvalgsledere i Studentunionen en gang annenhver uke. Stillingen gir deg erfaring innen prosjektledelse, nettverksbygging, økonomi og du vil få muligheten til å teste deg selv i mange ulike situasjoner, som kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv som person, og som leder. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. 


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter og arrangementer. Nestleder er utvalget sin kontaktperson med administrasjonen på skolen.

Du har også ansvaret for at styret internt fungerer bra. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt! Nestleder i samarbeid med Produksjonsansvarlig er også med å lage kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når. Denne stillingen gir deg god erfaring innenfor det å lage strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Du bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person


Arrangementansvarlig

Som arrangementsansvarlig for Into Campus har du ansvaret for å booke lokaler til alle arrangementer, i tillegg har du overordnet ansvar for alle arrangementene sammen med resten av styret. Her får du mulighet til å utvikle dine kommunikasjonsegenskaper og bygge deg et bredt nettverk. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Du bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person, som har et ønske om å arrangere en minnerik fadderuke.

Typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og struktur rundt dag for internasjonale studenter i samarbeid  m/fadderansvarlig (internasjonale studenter).  
 • Ansvarlig for gjennomføring av tema m/produksjonsansvarlig. (Design) 
 • Ansvarlig for bestilling av dekor. 
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av dagsarrangement/aktiviteter. 
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av stand up m/produksjonsansvarlig (Teknisk) + booking m/booking- og artistansvarlig. 
 • Medic under selve oppstartsuken. (Under idrettsdagen stiller Idretten med egen medic.) 

Booking- og artistansvarlig

Som booking- og artistansvarlig har du ansvaret for alt av underholdning som skal bookes til Into Campus. I tillegg til dette har du også det overordnede ansvaret for at alle raidere og detaljer til og fra artister etterkommes. De tekniske raiderne etterkommes i samarbeid med Produksjonsansvarlig. I denne stillingen lærer du mye gjennom arbeid i praksis og får nyttig erfaring i booking og gjennomføring av større eventer. Som bookingansvarlig kommer du i kontakt med store og tunge aktører innenfor musikk, eventer, salg o.l. Dette kan du bruke videre i studietiden, og etter endt studietid. Du har muligheten til å skape deg et bredt kontaktnettverk innenfor booking og eventbransjen og vil være kontaktpersonen til Into Campus mot alle bookingselskaper og artistene selv under selve uken. Tålmodighet, viljestyrke, profesjonalitet og evnen til å skape nye relasjoner og et bredt kontaktnettverk er essensielle faktorer for å lykkes som booking- og artistansvarlig. Det skal være en kollektiv beslutning i IC-styret om hvilke artister som skal bookes til slutt. 

Typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Ansvar for å innhente alle raidere i god tid før oppstartsuken og videresending til leder og produksjonsansvarlig. 
 • Jobber med leder ang strategi for booking. 
 • Ansvarlig for backstageområdet (Catering, renhold og Intocampus sitt kontor).  
 • Ansvarlig for bestilling av mat og drikkevarer til crew og IC-styret m/crew-ansvarlig.
 • Ansvarlig for booking av hotell for artister.
 • Ansvarlig for henting og kjøring av artister. 
 • Ansvarlig for henting og kjøring av artister. 

Fadderkoordinator

Fadderkoordinator skal ha det overordnede ansvaret over de fire fadderansvarlige. Som Fadderkoordinator skal du ha ansvar for kommunikasjonen med alle de andre utvalgene, resten av IC-styret og skolen. Du skal besvare alle mail og rapportere hvordan arbeidet fungerer og bistå de fadderansvarlige. Sørge for at dere sammen holder frister og klarer å jobbe godt sammen, til tross for stressende frister. 


Fadderansvarlig x4

Som fadderansvarlig er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Dere skal sammen utvikle fadder-opplæringsprogram. Videre er jobben å sette sammen faddergrupper og til slutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. Fadderansvarlige skal ha tett dialog og samarbeid med deres Fadderkoordinator som videre skal rapportere og ta seg av kommunikasjonen med blant annet andre utvalg i SHK, skolen og IC-leder.


Produksjonsansvarlig

Som produksjonsansvarlig for Into Campus har du hovedansvaret for det tekniske ved Into Campus arrangementer. Dette innebærer at du er ansvarlig for lyd, lys og alt av sceneproduksjon. Du vil også ha kommunikasjon med flere eksterne aktører, da du skal innhente informasjon om tekniske raidere og tilbud. Du har også hovedansvaret for sikkerheten ved alle arrangementer. Dette betyr at du alltid skal ha en sikkerhetsplan for hvert arrangement som skjer både internt og eksternt. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. Det er ønsket at du har erfaring fra scene, lyd og lys, men dette er ikke et krav. 


Økonomiansvarlig

Into Campus er skolens desidert største arrangement og har mange store utgiftsposter som må håndteres. Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele Into Campus økonomi. Personen er ansvarlig for fadderukens budsjettering og er bindeleddet mellom Into Campus-styret og økonomiansvarlig i hovedstyret. Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse og har evnen til å ta rasjonelle avgjørelser.

Typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av sosiale sammenkomster internt i styret. 
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av idrettsdagen sammen med leder og nestleder. 
 • Bestilling/booking av biler, samband, parkeringsplasser og bokføringer i budsjettet. 
 • Alle kostnader skal sendes til økonomiansvarlig og godkjennes før evt bestilling. Dersom økonomiansvarlig er usikker forhører man seg med leder. 
 • Ansvarlig for samarbeid med PLAN m/markeds- og kommunikasjonsansvarlig. 
 • Spons, konkurranser og premieutdeling med markedsavdelingen. (Jobber tett m/markeds- og kommunikasjonsansvarlig IC på dette feltet.) 

Crew-ansvarlig

Som crew-ansvarlig under planleggingen av Into Campus er jobben først og fremst å rekruttere crew til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen et hensiktsmessig crew med dedikerte ansvarsområder. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er ansvarlig for rekruttering og gjennomføring av crewets oppgaver under Into Campus-uken. For spørsmål om stillingen ta kontakt med årets produksjonsansvarlig.


Sikkerhetsansvarlig

Som Sikkerhetsansvarlig har du ansvar for den overordnede sikkerheten under Into Campus. Sikkerhetsansvarlig skal ha jevnlig dialog med Sikkerhetsansvarlig for skolen. 

Dette krever at du er dedikert. Det er fint om du har erfaring med å håndtere større menneskemengder (vekter, konsert, event etc). Kunnskap gir trygghet, og denne rollen er viktig for å kunne trygge studentene på at Into Campus er i de beste hender. Sikkerhetsansvarlig har ansvar for varsling og rapportering dersom det oppstår noen hendelser under fadderuken.  


Markedsansvarlig

I stillingen som markedsansvarlig er det avgjørende at du er strukturert, engasjert, har gjennomføringsevne og er flink til å samarbeide. Du jobber tett med andre flinke, motiverte studenter, både i Into Campus og de andre utvalgene, og sammen skaper dere det som er Studentunionens absolutt største arrangement.Typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å bestille eventuelle premier/spons fra markedsavdelingen og bestille de ulike t-skjorter Into Campus skal ha til uken.


Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for oppdatering av arrangementet på Facebook, statuser og bilder. I denne stillingen tilegner du deg god kunnskap med det å jobbe i team, retningslinjer i forhold til markedsføring og mye annet. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å kommunisere ut alt av informasjon til studentene før og under Into Campus. Kommunikasjonsansvarlig skal samarbeide tett med kommunikasjonsansvarlig fra skolen, og sørge for at studentene får all informasjon som er nødvendig om oppstartsuken. Kommunikasjonsansvarlig skal samarbeide godt med kommunikasjonsavdelingen i Studentunionen. Ansvarsområder er blant annet å bestille grafisk materiell og bestille foto eller film av kommunikasjonsavdelingen. Som kommunikasjonsansvarlig må du kunne snu deg fort og jobbe proaktivt, for å sørge for at viktig informasjon blir delt med studentene.


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2021 kan du fylle ut søknadsskjema her.