Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals Oslo ACT

Det er nå besluttet at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT.


Tekst av: Julie Amundsen
Foto av: Martine Hauge


Våre studenter er kjent med intensjonsavtalen som ble skrevet under 9. Desember 2016. Oppkjøpet er nå i tråd med denne, og i avtalen legges det opp til at aksjene overdras 29. Mars 2017.

Snart starter et prosjekt som har i oppgave å se på hvordan vi skal slå høyskolene våre sammen. Dette er en sammenslåing av to likeverdige høyskoler, med to skolenavn som skal bevares. Hvordan merkevarearkitekturen tas ut i praksis vil sammenslåingsprosjektet beslutte. Eventuell logoendring er det ikke tatt stilling til og vil være en del av arbeidet frem mot sammenslåing av høyskolene. I arbeidet med sammenslåingen av høyskolene legges det opp til en langsiktig plan for sammenslåingen. Høyskolen er opptatt av å gjennomføre sammenslåingen på en god måte, uten å forstyrre den daglige driften. Selve sammenslåingen vil derfor ta tid. Prosessen om sammenslåingen starter så snart som mulig. Planen er at partene skal være sammenslått 1.8.2018.

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania og studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT ser positivt på denne fusjoneringen. Høyskole- og universitetssektoren er i rask endring, og preges av at mange institusjoner søker sammen for å skape mer robuste og slagkraftige enheter. Målet er å styrke fagmiljøene slik at de kan levere bedre undervisning og forskning, og styrke kontakten med samfunnet og arbeidslivet.

Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania og Olav Event, leder av studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT var i dag tidlig i dialog rundt fusjoneringen. Begge stiller seg positive, og håper alle studentene ser fordelene ved en sammenslåing. De vil også holde fokus på et godt samarbeid, og at studentenes interesser ivaretas under og etter denne prosessen.

Sammenslåingen vil også styrke kvaliteten på utdanning og forskning, som vil gjøre oss mer attraktive for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og gi den nye høyskolen større handlefrihet i et samfunn med raske endringer. Dette vil også kunne bidra til å dra oss i riktig retning mot et av Studentunionens mål for 2017. Vi ønsker å gjøre våre studenter enda mer attraktive for arbeidslivet. Vi ser et stort potensiale i denne avtalen som nå er skrevet under, og håper at dette på lenger sikt vil styrke vår posisjon i markedet.

Leder Eivind Langøigjelten og PR- og kommunikasjonsansvarlig Julie Amundsen, var i dag i dialog med arbeidsutvalget ved Westerdals Oslo ACT.

 

 

Har du spørsmål?