Økonomiske retningslinjer til SHK-fondet

SHK-fondet – et fon der foreninger kan søke støtte til prosjekter som kommen en større gruppe studenter til gode. Formålet med SHK-fondet er å gi støtte til studentvelferd. Midlene skal gå til interesser knyttet til studentenes velferdsbehov ved lærersteder Høyskolen Kristiania Oslo.

Søknadene behandles individuelt av en tildelingskomite som består av leder, nestleder, HR-ansvarlig og økonomiansvarlig i hovedstyret.

SHK-fondet forplikter seg kun å behandle søknader som er sendt innen fristene og som komiteen finner tilfredsstillende.

 

Søknadens innhold

Følgende elementer må være med i alle søknader:

 • Hvem som søker og hvem det kommer til gode.
 • Anslag for gjennomsnittlig antall deltakere ved arrangementet/aktiviteten. Hvis det finnes deltakerliste, skal denne vedlegges.
 • Formål og prosjekt, med eventuelle milepæler, må beskriver.
 • Spesifisering av søknadssum, inkludert budsjett med total finansieringsplan, herunder størrelse og kilde for ekstern finansiering. Budsjettet må være detaljert i forhold til hva velferdsmidlene fra SHK-fondet skal brukes til. Eventuell størrelse på egenandel.
 • Begrunnelse for hvorfor søknaden skal innvilges.
 • Hvordan andre studenter vil kunne få nytte av aktiviteten.
 • Opplysninger om kontonummer i bank for overføring av midler.
 • Navn, adresse, e-post og telefonnummer for kontaktperson.

Ved mangler i søknaden kan komiteen velge å etterspørre informasjon eller ikke behandler søknaden.

 

Hvem kan søke til SHK -fondet
 • Linjeforeninger
 • Interesseforeninger

 

Eksempler på hva det kan søkes støtte til
 • Oppstartsmidler (som går utenom ordinær drift)
 • Læringsmiljø
 • Aktiviteter/arrangementer som kommer studenter til gode.

 

Ikke støtteberettiget
 • Ekskursjoner som er en del av undervisningen-
 • Enkeltpersoner
 • Ren fest og moro
 • Støtte til faglige oppgaver og aktiviteter (F.eks. eksamensprosjekter)

 

Tilleggskrav

Det stilles krav til sluttrapport når prosjekt/aktivitet er gjennomført. Disse er følgende:

 • Rapporten må inneholde regnskap med originalkvitteringer, samt bilder og/eller video fra prosjektet/aktiviteten det er tildelt midler til.
 • Studentunionens logo eller profil vil være synlig i profileringen av og under arrangementet, hvis Studentunionen ønsker dette. Hvis dette frafaller kan tildeling av SHK-fondet frafalle.
 • Ved feilaktig rapportering og/eller misbruk av SHK-fondet kan foreningen bli suspendert inntil 12 mnd.

 

Søknadsprosess
 • Send søknad til shkfondet@studentunionen.no
 • Det må søkes om midler mellom perioden 01.08 – 15.06
 • Merk søknaden med navnet på avsendergruppe (f.eks. Linjeforeningen for X, eller Grafisk Design)
 • Svartid på søknader er opp til 15 virkedager. Dette gjelder fra søknaden oppfyller alle behandlingskriterier, noe den gjør når den inneholder alle elementer nevnt under punktet “søknadens innhold”.