Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er Studentunionens kontrollorgan og følger nøye med på at Studentunionen blir driftet etter gjeldene vedtekter og etter studentenes interesse. Komiteen fungerer som et meglingsorgan og skal opptre objektivt i alle sammenhenger.

Medlemmene i komiteen skal ha vært aktive i organisasjonen i minst ett år og dermed også godt kjent med Studentunionen. De skal ha solid bakgrunnskunnskap om hvordan Studentunionen og hvordan den skal driftes. Både leder og medlemmer håndplukkes og sitter i sine verv til de selv ønsker å fratre.

Av årlige store oppgaver kan vårens og høstens generalforsamling nevnes, samt jevnlig oppfølging av at Hovedstyret og de andre utvalgene drifter Studentunionen på tilfredsstillende måte.