Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av fem personer. Leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder, økonomiansvarlig, og HR-ansvarlig.

Styret har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Ønsker du en av stillingene i hovedstyret? Send en åpen søknad til rekruttering@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.


Leder

Overordnede oppgaver

Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av Studentunionen er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at Studentunionen jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom Studentunionen og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

Den daglige ledelsen av organisajonen. Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv og skal derav sette studentenes interesser på dagsorden. I tillegg har leder ansvar for å sikre et godt samarbeid med samarbeidsorganisasjoner.

Leder har ansvar for at Studentunionen er aktiv i det nasjonale nettverket og uttaler seg i det nasjonale studentpolitiske saker.

Myndighet
Leder har sammen med økonomiansvarlig tilgang på Studentunionen konti. Leder skal uttale seg på vegne av organisasjonen i pressen, medier o.l., i de tilfeller dette er ønskelig og/eller nødvendig.

Daglige oppgaver
Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.

 

Nestleder

Ansvar

Organisasjonens Nestleder er leders stedfortreder, i leders fravær fra organisatoriske forplikter overtar nestleder, leders ansvarsområder. Organisatorisk nestleder skal følge opp organisasjonens daglige drift, interne arrangement og utvikling av organisasjonen med tilhørende medlemmer.

Organisatorisk nestleder har ansvar for å anskaffe og følge opp de dokument, tiltak og forpliktelser Hovedstyret skal gjennomføre. Organisatorisk nestleder skal ha oversikt over strategien til Hovedstyre og forsikre organisasjonen om at disse blir fulgt.

Organisatorisk nestleder skal, sammen med politisk nestleder sørge for at den politikken til Studentunionen blir promotert på stand og bestemt av studentene.

Organisatorisk Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende i samarbeid politisk nestleder.

Organisatorisk nestleder har ansvar for å utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer på vegne av Studentunionen og ha det overordnet ansvaret for kommunikasjon og samarbeid internt.

Organisatorisk nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til blir Studentunionen fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken sammen med HR ansvarlig.

Overordnede oppgaver
Følge opp koordinatorer i samarbeid politisk nestleder.

 • Sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende.
 • Kaller inn til hovedstyrets møter
 • Er referent på hovedstyrets møter
 • Kaller inn til Utvalgsledermøter
 • Er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn

 

Økonomi:

Ansvar
Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Du har ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. I dette inngår blant annet store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells og Into Campus.

Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og derfor ha god orden.

Overordnede oppgaver
Økonomiansvarlig skal føre Studentunionens hovedregnskap og fremlegge forslag til nytt budsjett hvert år, samt godkjenne budsjett og regnskap fra utvalgene. 

Daglige oppgaver
Økonomiansvarliges daglige oppgaver er som følger:

 • Bilagsføring
 • Betaling av regninger
 • Kontoavstemning
 • Fakturering
 • Møter med økonomiavdelingen
 • Oppdatering av økonomiske retningslinjer

 

HR- og strategiansvarlig

Ansvar

Skal være en strategisk HR rådgiver for studentunionens hovedstyre og ha ansvar for koordinering av de menneskelige ressursene i studentunionen. Planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangementer i regi av hovedstyret i SHK inngår i HR- og strategiansvarlig sin stilling.

HR- og strategiansvarlig har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader sammen med prosjektgruppe. HR ansvarlig har ansvar for å sette ned en prosjektgruppe for rekrutering og ha ansvar for onboarding og offboarding i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

HR- og strategiansvarlig har det overordnet administrative oppgavene for å følge opp med opplæring og kommunikasjon blant medlemmene av studentunionen. HR- og strategiansvarlig skal følge opp de strategiske målene som angår kultur og utvikling av studentorganisasjonens medlemmer.

HR- og strategiansvarlig er operativ støtte med personalsaker, trivsel og motivasjon i fokus. Sammen med organisatorisk nestleder har HR- og strategiansvarlig ansvar for at driftshåndboken til blir Studentunionen fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

 

Drift- og kommunikasjonsansvarlig

Ansvar

Drift- og kommunikasjonsansvarlig har ansvar for intern og eksternkommunikasjon, og skal sørge for at intern og ekstern politikk blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene. Eksternt skal drift- og kommunikasjonsansvarlig holde kontakten mot lokale politikere og arbeidsliv og skal derav sette studentenes interesse på dagsorden.

Drift- og kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å følge opp driftsfunksjonene i Studentunionen og er en operativ støtte for HS. Drift- og kommunikasjonsansvarlig er studentunionen sin systemansvarlig og har administrativt ansvar for de plattformer studentunionen oppholder seg på; Gmail, Workplace, etc.

Drift- og kommunikasjonsansvarlig er delegasjonsleder i Velferdstinget, Norsk Studentorganisasjon og Organisasjon for fagskolestudenter. Her har drift- og kommunikasjonsansvarlig ansvar sammen med leder.