Hovedstyret i Bergen

Hovedstyret har ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania Bergen blir driftet slik det står i vedtektene, som er festet av generalforsamlingen. Hovedstyret har også ansvaret for at utvalgene overholder reglene og retningslinjer. Styret møtes ukentlig hvor det orienteres om den nåværende situasjonen i organisasjonen og beslutninger av en overordnet karakter tas for å sikre vellykket drift i fremtiden.


Leder

Leder i hovedstyret har det overordnede ansvar for at Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften gjennomføres i henhold til vedtektene. Leder er sammen med økonomiansvarlig i styret økonomisk ansvarlig for organisasjonen. Leder er ansvarlig for at hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av SHK er i henhold til de nevnte strategier laget av hovedstyret, og at SHK jobber mot gitte felles planer. Han/hun skal også fungere som bindeledd mellom SHK og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd. Som leder representerer du SHK utad, noe som er en viktig del av vervet og et stort ansvar.


Nestleder

Nestleder er leders stedfortreder der leder selv ikke kan delta, og du overtar samtidig leders ansvarsområder. Nestleders mål med vervet er å arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK- aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at driften, kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder skriver agenda og sakspapirer til, og fører referater fra, styremøter og utvalgsledermøter. I tillegg til å koordinere og ha oversikt over alle arrangementer og hendelser i regi av SHK gjennom året, har du sammen med HR-ansvarlig det overordnede ansvaret for all rekruttering til SHK Bergen. Nestleder er sammen med resten av styret ansvarlig for organisasjonen, man skal ved behov assistere og hjelpe utvalg eller personer i utførelsen av sitt verv.


Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er sammen med leder ansvarlig for hele organisasjonens økonomi og arrangementer med egen økonomi i regi av SHK. Økonomiansvarlig skal utarbeide regnskap og budsjett, samt se til at dette følger god regnskapsskikk. Han/hun skal til en hver tid sørge før at SHK har en sunn og bærekraftig økonomi. Det stilles krav til økonomisk forståelse for budsjettering og regnskapsføring. Som økonomiansvarlig er du også leder i økonomiavdelingen og det kreves at du er strukturert og holder orden.


HR-ansvarlig

HR-ansvarlig har det overordnede ansvaret for at de aktive i SHK har et godt arbeidsforhold og gode rutiner. I samarbeid med nestleder vil du ha ansvaret for rekruttering i organisasjonen. Gjennom vervet vil du være involvert i hovedstyrets oppgaver, bistå utvalgene ved eventuelle personalsaker, samt gjennomføre medarbeidersamtaler med utvalgene.


Studentpolitisk koordinator

Studentpolitisk koordinator har som hovedoppgave å informere SHK-styret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Bergen. Studentpolitisk koordinator sitter i hovedstyret, læringsmiljøutvalget, TU og Velferdstinget. Han/hun er dermed bindeleddet mellom SHK og de andre organisasjonene i studentmiljøet. Det er ønskelig at en studentpolitisk koordinator er en aktiv og engasjert person som ikke er redd for å ta ordet for å tale studentene ved Høyskolen Kristianias sak. Studentpolitisk koordinator trenger ikke være partipolitisk aktiv, det jobbes kun for å fremme studentenes sak.