Stillingsbeskrivelser: Hovedstyret


LEDER

Ansvar

Leder i Hovedstyret har det overordnede ansvar for at SHK fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften i SHK gjennomføres i henhold til vedtektene. Leder er sammen med økonomiansvarlig, økonomisk ansvarlig for SHK. Leder skal også sørge for å ivareta SHKs politiske interesser – både lokalt og nasjonalt. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

 

Overordnede oppgaver

Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av SHK er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at SHK jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom SHK og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd.

 

Daglige oppgaver

Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.


 

 

NESTLEDER

Ansvar

Nestleder er leders stedfortreder. I leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder Nestleder er ansvarlig for at det er en god kommunikasjonsflyt mellom alle utvalgene i SHK. Nestleder har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider der det er naturlig, og har en hensikt for de involverte partene. Nestleder er ansvarlig for å holde skriftlig oversikt over SHK sine medlemmer i alle utvalg. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.
Nestleder har ansvar for rekruttering til organisasjonen som helhet, derunder planlegging av promoterings/rekrutteringsrunder, stands, og innsamling og behandling av søknader. Nestleder er ansvarlig for at driftshåndboken til SHK blir fulgt av de aktive i organisasjonen, og oppdateringer av boken.

 

Overordnede oppgaver

Målet med vervet er å, sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Nestleder skal også sørge for at kommunikasjonen og samarbeidet mellom utvalgene og Hovedstyret fungerer tilfredsstillende. Nestleder er referent på hovedstyrets møter. Nestleder er ansvarlig for at referater fra utvalgene kommer inn. Nestleder i Hovedstyret plikter å innkalle og gjennomføre møter med utvalgenes nestledere ved behov.

 

Daglige oppgaver

Nestleder skal arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og fra utvalg til Hovedstyret. Nestleder er referent på Hovedstyrets møter, samt utvalgsledermøtene. Han/hun er ansvarlig for å skaffe og holde møtereferater fra utvalgene.


 

 

ØKONOMIANSVARLIG

Ansvar

Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Personen er ansvarlig for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Du har ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania. I dette inngår blant annet store avgjørelser rundt arrangementer som HK til fjells, Vinterfesten, Eksamensfesten og Into Campus.
Det er viktig at du har en god økonomisk forståelse, evnen til å ta rasjonelle avgjørelser og være tøff i avgjørelser. Du må også være flink til å samarbeide på tvers av utvalg, og derfor ha god orden.
I tillegg til dette skal du være en leder for ditt utvalg og må derfor ha egenskapene til dette.
Ved spørsmål rundt stillingen kontakt nåværende økonomiansvarlig Miranda Agaton eller HR@studentunionen.no.

 

Overordnede oppgaver

Økonomiansvarlig skal føre SHKs hovedregnskap og fremlegge forslag til nytt budsjett hvert år, samt godkjenne budsjett og regnskap fra utvalgene. Han/hun er ansvarlig for økonomiavdelingen.

 

Daglige oppgaver

Økonomiansvarliges daglige oppgaver er som følger:

  • Bilagsføring
  • Betaling av regninger
  • Kontoavstemning
  • Fakturering
  • Møter med økonomiavdelingen
  • Oppdatering av økonomiske retningslinjer

 

 

MARKEDSANSVARLIG

Ansvar

Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi organisasjonen faglig og økonomisk vinning. Det betyr at markedsansvarlig skal være bindeleddet mellom næringslivet og studentene, utenfor arrangementer i regi av SHK. All kontakt med eksterne aktører utenfor arrangementer i regi av SHK, skal koordineres av markedsansvarlig i Hovedstyret.

 

Overordnede oppgaver

Markedsansvarlig skal skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og skal regelmessig følges opp. Markedsansvarlig har det overordnede ansvaret Markedsavdelingen. Markedsansvarlig plikter å informere medlemmer i Hovedstyret, Markedsavdelingen og utvalgslederne kontinuerlig. Markedsansvarlig er ansvarlig for markedsplasser på skolen, og plikter til enhver tid å sørge for deres drift. Han/hun er leder for markedsavdelingen.

 

Daglige oppgaver

Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Markedsansvarlig og PR- og kommunikasjonsansvarlig samarbeider om å overholde SHKs profilering internt og eksternt. Markedsansvarlig plikter å holde CRM-systemet oppdatert til enhver tid.

 


 

 

PR- og KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

Ansvar

PR- og kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret for å profilere SHK internt og eksternt i henhold til profilhåndbok og i samarbeid med Markedsansvarlig. Han/hun opprettholder og utvikler gode kommunikasjonskanaler mellom Hovedstyret, utvalgene og studentene Høyskolen Kristiania. Han/hun har også ansvaret for å profilere SHK gjennom de ulike informasjons- og kommunikasjonskanalene. PR- og kommunikasjonsansvarlig skal godkjenne all kommunikasjon hvor SHK er hovedavsender eller medaktør. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av SHK sin logo i henhold til profilhåndboken. Retningslinjer for visuell profilering settes av PR- og kommunikasjonsansvarlig i samråd med SHK sitt Hovedstyret. PR- og kommunikasjonsansvarlig er forpliktet å følge oppgitte retningslinjer for bruk av SHKs logo i henhold til profilhåndboken.

 

Overordnede oppgaver

PR- og kommunikasjonsansvarlig skal sørge for å opparbeide gode kommunikasjons- og profileringskanaler for SHK. Han/hun er kontaktperson for alle utvalgene som driver profileringsarbeid. Han/hun skal også arbeide kontinuerlig med profilhåndboken og det visuelle uttrykket organisasjonen har både utad og innad. PR- og Kommunikasjonsansvarlig skal også lage kommunikasjonsplaner og til en hver tid ha kontroll på kommunikasjonskanalene i organisasjonen. Han/hun er leder i kommunikasjonsavdelingen.

 

Daglige oppgaver

PR- og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for at all form for kommunikasjon fra SHK til enhver tid er oppdatert og følger profilhåndboken. All informasjon/kommunikasjon som skal til medlemmene eller eksterne aktører, skal godkjennes av PR- og Kommunikasjonsansvarlig. Alt av grafiske løsninger og visuell kommunikasjon skal også godkjennes hos ham/henne.


 

 

HR-ANSVARLIG

Ansvar

HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunion.

 

Overordnede oppgaver

HR-ansvarligsansvarlig har i samarbeid med nestleder hovedansvaret for rekrutteringen til utvalgene.

 

Daglige oppgaver

Det er HR-ansvarlig sin oppgave å sørge for at de aktive i Studentunionen har et godt arbeidsforhold, miljø og gode rutiner. Han/hun skal også utføre intervjurunder ved tiltredelse av nye utvalgsledere, samt sørge for å informere om daglige velferdstilbud og tiltak for studentene. I løpet av året vil HR-ansvarlig delta på Hovedstyret sine oppgaver, i tillegg til å planlegge rekrutteringsperioden på våren og ved semesterstart på høsten.


Studentpolitisk koordinator

Ansvar

Studentpolitisk koordinator har som hovedansvar å informere SHK-styret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Oslo. I Oslo finnes det en større mengde organisasjoner og enkeltverv som alle jobber for at studenter skal få en bedre studiehverdag. God koordinering med disse kan både hjelpe SHK, men SHK kan også bidra med sin del av arbeidet. Studentpolitisk koordinator sitter i Hovedstyret, Studenthovedstadens arbeidsgruppe, Kunnskap Oslo, Nettverk for Private Høyskoler og Velferdstinget.

Overordnede oppgaver

Personen er bindeleddet utad til de andre organisasjonene i studentmiljøet. Studentpolitisk koordinator trenger ikke være partipolitisk aktiv. Det jobbes kun for å fremme studentenes sak.
Studentpolitisk koordinator vil også ha rollen som etablerings- og koordineringsansvarlig for linjeforeningene på Høyskolen Kristiania.

Suksesskriterier

For å lykkes i stillingen er det viktig at en studentpolitisk koordinator er en aktiv og engasjert person. Man må se for seg scenarioer hvor en studentpolitisk koordinator skal representere høyskolen vår i store fora hvor andre skoler med mye makt også er representert. Den det gjelder må ikke være redd for å snakke høyt og tale i studentene ved Høyskolen Kristianias favør. Man må ikke være beskjeden med å få sin del av kaken.

 

Like viktig er det også å holde seg oppdatert på saker som omhandler studenter. For eksempel følge med på stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre nyheter som kan være interessant for studiehverdagen. Vi har utrykket at det ikke er nødvendig å være partipolitisk aktiv, men å være interessert i politikk vil være en stor fordel.