Malteriet i Bergen

 

Malteriet er utvalget som har ansvar for driften av studentbaren vår “Malteriet”. De har i oppgave å sikre en god økonomisk drift av Malteriet og følge de lover og regler som gjelder ved bardrift. I tillegg til daglig drift av baren så vil utvalget arrangere ulike events i barens lokaler for å styrke det sosiale miljøet på skolen.

Leder

Leder i Malteriet har det overordnede ansvaret for utvalget og skal til enhver tid ha kontroll over nåværende og kommende oppgaver. Stillingen består av å administrere og delegere Malteriet sine arbeidsoppgaver i tett samarbeid med de andre i utvalget. Leder står som første kontaktperson når det gjelder alle henvendelser og spørsmål angående Malteriet eksternt. Som leder står du økonomisk ansvarlig for utvalget og skal sammen med økonomiavdelingen skrive årsbudsjett.


Nestleder

Nestleder i Malteriet har ansvar for å kontrollere og gjennomføre de administrative arbeidsoppgavene. Dette vil si ukentlige møteinnkallinger, referater og statusrapporter. Fokuset er Malteriets daglige drift i regi av SHK Bergen. Som nestleder i Malteriet må du kunne steppe inn dersom noen i utvalget ikke er til stede eller der det trengs mer arbeidskraft. Det legges vekt på langsiktig planlegging og fremdrift i samarbeid med resten av medlemmene i malteriet. Nestleder er stedfortreder der leder ikke selv kan delta. Nestleder deltar også på ukentlige møter, og utvalgsledermøte to ganger i måneden.


Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for planlegging av promotering ved ulike arrangementer i regi av Malteriet. Du skal kunne avgjøre hvilke kanaler som er mest hensiktsmessig for å nå ut til flest mulig studenter ved skolen. Du vil være bindeleddet mellom utvalget og PR-avdelingen, og vil i samarbeid med dem utforme fullstendig promoteringsmateriale. En annen viktig del av vervet består i å bistå Malteriet ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter.


Driftsansvarlig

Driftsansvarlig har ansvar for å sette opp vaktlister slik at alle medlemmene i utvalget har oversikt over arbeidsoppgaver. En skal påse at alle møter på jobb og gjør en innsats. Du har ansvaret for alle som jobber i malteriet, og opplæring i samarbeid med resten av styret. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter.


Baransvarlig

Baransvarlig er ansvarlig for barens serverings- og skjenkebevillinger. Baransvarlig skal til enhver tid ha kontroll på hvor mye malteriet besitter av drikkevarer, samt innkjøp og påfyll av varer før eventer. I tillegg skal baransvarlig tilegne seg nødvendige kunnskaper om utstyr, skjenkebevilling og lover og regler om bardrift. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter.


Arrangementsansvarlig

Som arrangementsansvarlig for Malteriet så er dine oppgaver å planlegge og gjennomføre arrangementer månedlig som Malteriet arrangerer. Det er viktig å følge med på hva studentene etterspør i form av arrangementer. Du er ansvarlig for å lage Malteriets årshjul, og bidra til den daglige driften av Malteriet. Du vil også jobbe tett med event-avdelingen. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter.