Kristoffer Egset

Leder leder@studentunionen.no

Overordnede oppgaver
Leder er ansvarlig for at Hovedstyret i løpet av påfølgende januar måned (etter høstens generalforsamling) har laget en konkret, spesifikk og overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for det kommende året. Videre skal leder sørge for at den daglige driften av Studentunionen er i henhold til de nevnte strategier lagt av Hovedstyret, og at Studentunionen jobber mot disse felles målene. Han/hun skal også fungere som et bindeledd mellom Studentunionen og skolens ledelse samt representere organisasjonen der det er naturlig og/eller påkrevd. Leder er styremedlem og studentrepresentant i HK styret.

Myndighet
Leder har sammen med økonomiansvarlig tilgang på Studentunionen konti. Leder skal uttale seg på vegne av organisasjonen i pressen, medier o.l., i de tilfeller dette er ønskelig og/eller nødvendig.

Daglige oppgaver
Leder skal sørge for at det avvikles møter hver uke internt i hovedstyret. Han/hun skal også se til at hovedstyret fungerer som en samlet gruppe og positivt representerer organisasjonen internt og eksternt. Lederen skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle studenter, SHK-aktive og skolens administrasjon. Han/hun er ansvarlig for å skrive attester til avtroppende hovedstyremedlemmer og utvalgsledere.